Certificaten

Na deelname aan een vorming, krijg je een certificaat. Om dat certificaat te verkrijgen, moet je aan een aantal competenties voldoen.

Houder van het certificaat 'basiscursus Sherborne' (level 1 en 2)

De Sherborne-begeleider:
 

 • beschikt over de basiskennis en -inzichten omtrent de Sherborne bewegingspedagogiek (biografische elementen van Veronica Sherborne en Rudolf Laban, de filosofie achter de methode, de basispijlers).
   

 • is in staat om deze kennis en inzichten te integreren in de eigen praktijk.
   

 • is in staat om doelgroepspecifieke Sherborne-bewegingssessies op te zetten in de eigen werksituatie.
   

 • is in staat om verschillende begeleidingsstijlen te hanteren om veiligheid te verhogen en creativiteit te stimuleren in de verschillende bewegingssituaties.
   

 • is in staat om het eigen lichaam in te zetten als instrument om ontwikkelingsprocessen te stimuleren.
   

 • bezit een positieve grondhouding met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van de deelnemers.
   

 • weet de eigenheid van het individu en de diversiteit in de groep te waarderen als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van de deelnemer(s).
   

 • kan door observatie en een sensitief-responsieve houding interventies gericht afstemmen op de noden, de mogelijkheden en de beperkingen van de deelnemer(s).
   

 • kan actief op zoek gaan naar alternatieven die de interactiemogelijkheden en de creativiteit van de deelnemer in bewegingssituaties bevorderen.
   

 • kan in overleg met andere begeleiders het eigen handelen bevragen en bijsturen.

International Course leader

Kennis en inzichten

 • Grondig kennen en begrijpen van de theorie, filosofie en historiek van de Sherborne bewegingspedagogiek.

 • Weten welke de minimale inhouden zijn die tijdens een basiscursus aan bod dienen te komen.

 • Notie hebben van de verschillende doelgroepen (en hun specifieke zorgvragen) waarbij de deelnemers werkzaam zijn.

 • Notie hebben van de specificiteit van volwassenvorming.

 

Vaardigheden

 • Organiseren van een basiscursus; o.a. deelnemers aantrekken, informeren en documenteren, zorgen voor gepaste infrastructuur en materiaal, beheren van financies en administratie, …

 • Een evenwichtige planning opstellen om de beoogde doelen te realiseren.

 • Een gepaste methodische aanpak hanteren met o.a. aandacht voor gevarieerde werkvormen en groeperingswijzen en voor de balans tussen actief beleven, informeren en reflecteren.

 • Strategieën inzetten die de communicatie en interactie tussen de deelnemers bevorderen.

 • De groepsdynamiek gebruiken en versterken als leerbevorderende factor voor alle deelnemers.

 • Strategieën inzetten die de vertaalslag naar de eigen specifieke doelgroep van elke deelnemer ondersteunen.

 • Flexibel inspelen op individuele noden of op die van de groep, met betrekking tot inhoudelijke verdieping of verbreding, zonder hierbij de vooropgestelde doelen uit het oog te verliezen.

 • Observeren van leerprocessen van deelnemers en gepaste feedback geven die gericht is op het leren.

 • Evaluatiecriteria hanteren in functie van een eindbeoordeling.

 

Attitudes

 • Beschikken over een begeesterende en inspirerende grondhouding t.a.v. de Sherborne bewegingspedagogiek.

 • Loyaal zijn t.a.v. de afgesproken inhouden, doelstellingen en voorwaarden voor een basiscursus Sherborne.- Model zijn in bewegingsgedrag: het eigen lichaam inzetten als instrument om ontwikkelingsprocessen te stimuleren.

 • Voldoende sensitief zijn om dynamieken en specifieke noden van deelnemers te onderkennen.

 • Over een leerbevorderende, responsieve begeleidingsstijl beschikken t.a.v. individuele deelnemers.

 • Waardering opbrengen voor de diversiteit in de deelnemersgroep, als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van elkeen.

 • Bevragen, overleggen en voortdurend bijsturen van het eigen handelen met betrekking tot de begeleiding van Sherbornecursussen.

 • Bereid zijn zich voortdurend te informeren en bij te scholen met betrekking tot de begeleiding van Sherbornecursussen.