top of page

Certificaten

Na deelname aan een vorming, krijg je een certificaat. Om dat certificaat te verkrijgen, moet je aan een aantal competenties voldoen.

Houder van het certificaat 'basiscursus Sherborne' (level 1 en 2)

De Sherborne-begeleider:
 

 • beschikt over de basiskennis en -inzichten omtrent de Sherborne bewegingspedagogiek (biografische elementen van Veronica Sherborne en Rudolf Laban, de filosofie achter de methode, de basispijlers).
   

 • is in staat om deze kennis en inzichten te integreren in de eigen praktijk.
   

 • is in staat om doelgroepspecifieke Sherborne-bewegingssessies op te zetten in de eigen werksituatie.
   

 • is in staat om verschillende begeleidingsstijlen te hanteren om veiligheid te verhogen en creativiteit te stimuleren in de verschillende bewegingssituaties.
   

 • is in staat om het eigen lichaam in te zetten als instrument om ontwikkelingsprocessen te stimuleren.
   

 • bezit een positieve grondhouding met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van de deelnemers.
   

 • weet de eigenheid van het individu en de diversiteit in de groep te waarderen als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van de deelnemer(s).
   

 • kan door observatie en een sensitief-responsieve houding interventies gericht afstemmen op de noden, de mogelijkheden en de beperkingen van de deelnemer(s).
   

 • kan actief op zoek gaan naar alternatieven die de interactiemogelijkheden en de creativiteit van de deelnemer in bewegingssituaties bevorderen.
   

 • kan in overleg met andere begeleiders het eigen handelen bevragen en bijsturen.

International Course leader

Kennis en inzichten

 • Grondig kennen en begrijpen van de theorie, filosofie en historiek van de Sherborne bewegingspedagogiek.

 • Weten welke de minimale inhouden zijn die tijdens een basiscursus aan bod dienen te komen.

 • Notie hebben van de verschillende doelgroepen (en hun specifieke zorgvragen) waarbij de deelnemers werkzaam zijn.

 • Notie hebben van de specificiteit van volwassenvorming.

 

Vaardigheden

 • Organiseren van een basiscursus; o.a. deelnemers aantrekken, informeren en documenteren, zorgen voor gepaste infrastructuur en materiaal, beheren van financies en administratie, …

 • Een evenwichtige planning opstellen om de beoogde doelen te realiseren.

 • Een gepaste methodische aanpak hanteren met o.a. aandacht voor gevarieerde werkvormen en groeperingswijzen en voor de balans tussen actief beleven, informeren en reflecteren.

 • Strategieën inzetten die de communicatie en interactie tussen de deelnemers bevorderen.

 • De groepsdynamiek gebruiken en versterken als leerbevorderende factor voor alle deelnemers.

 • Strategieën inzetten die de vertaalslag naar de eigen specifieke doelgroep van elke deelnemer ondersteunen.

 • Flexibel inspelen op individuele noden of op die van de groep, met betrekking tot inhoudelijke verdieping of verbreding, zonder hierbij de vooropgestelde doelen uit het oog te verliezen.

 • Observeren van leerprocessen van deelnemers en gepaste feedback geven die gericht is op het leren.

 • Evaluatiecriteria hanteren in functie van een eindbeoordeling.

 

Attitudes

 • Beschikken over een begeesterende en inspirerende grondhouding t.a.v. de Sherborne bewegingspedagogiek.

 • Loyaal zijn t.a.v. de afgesproken inhouden, doelstellingen en voorwaarden voor een basiscursus Sherborne.- Model zijn in bewegingsgedrag: het eigen lichaam inzetten als instrument om ontwikkelingsprocessen te stimuleren.

 • Voldoende sensitief zijn om dynamieken en specifieke noden van deelnemers te onderkennen.

 • Over een leerbevorderende, responsieve begeleidingsstijl beschikken t.a.v. individuele deelnemers.

 • Waardering opbrengen voor de diversiteit in de deelnemersgroep, als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van elkeen.

 • Bevragen, overleggen en voortdurend bijsturen van het eigen handelen met betrekking tot de begeleiding van Sherbornecursussen.

 • Bereid zijn zich voortdurend te informeren en bij te scholen met betrekking tot de begeleiding van Sherbornecursussen.

bottom of page